బదిలీ పొందిన ఉపాధ్యాయుల జీతాల పై సూచనలు

బదిలీ పొందిన ఉపాధ్యాయుల జీతాల పై సూచనలు:

                                                                                                                                                                                                                                                                      ®️ LPC &SR లు Teacher join అయిన పాఠశాలHM/MEO ల నుండి Joining Report వచ్చిన తర్వాత నింపుకోవాలి.


®️ జనవరి జీతాలు పాత పాఠశాలలో  పని చేసిన రోజుల వరకు తీసుకొని వచ్చును. అప్పుడు LPC జనవరి 31 తర్వాత ఇవ్వబడును.


®️ Non Drawal  & Duty Certificate తో క్రొత్త పాఠశాలలో కూడా  జనవరి 2021 జీతము మొత్తము  తీసుకొనవచ్చును.అప్పుడు LPC లో paid upto DEC 2020 అని వ్రాయాలి.


®️ ఒకే Treasury అయినా కాకపోయినా ఒకే Head of Account అయితే క్రొత్త  పాఠశాలలో జనవరి మొత్తము తీసుకొన వచ్చును.


®️ Head of Account మారితే (Primary>


®️ S.R లో  Up-to-date entries  అయినవో లేదో Service Verification & Reliving Entries ఉన్నావో లేదో  Check  చేసుకోవాలి.


®️Transfer పై వచ్చిన Teachers బిల్లులు Separate / Supplementary  గా  చేయాలి. 


®️Rationalisation లో Posts పోయినా/వచ్చినా ఆ వివరాల తో DEO ల నుండి వచ్చిన Proceedings కూడా Submit చేసి Sub  Treasury  లో Cader Strength లో మార్పులు చేసిన తర్వాతనే వీరి Bills Pass అగును.


®️ Post పోయిన చోట Relive అయిన చోట Relive Date వరకే‌ జీతాలు Claim చేయాలి.జనవరి మొత్తము జీతం Claim చేయకూడదు.


®️ఎక్కడి కక్కడ పనిచేసిన రోజులకు జీతములు Claim చేసికొనుట మంచిది.


®️ Treasury website లో పాత ఉపాధ్యాయుల Releiving మరియు క్రొత్త ఉపాధ్యాయుల Joining లు Biometric Authentication తో DDO లు  పాత వారికి రావలసిన జీతమంతా Claim చేసిన తర్వాత మాత్రమే చేయాలి.


®️ DA Arrears Bill ను Non Drawal Certificate తో క్రొత్త School లో Claim చేసికొనుట మంచిది.®️

Posted in:

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top