మనకు రావాల్సిన కరువు భత్యం వివరాలు

టీచర్స్ కి ఒక గమనిక జూలై నెల  శాలరీ కొత్త DA(33.536%) తో కలిపి బిల్ చేయవలసి వస్తుంది . మొదట 30.392% కి 33.536% కి తేడా 3.144% తో DA Arrears చేసి మళ్ళీ శాలరీ చేస్తారు. కావున దీనిని గమనించి DA, శాలరీ బిల్స్ రాసుకోవలెను.

DA @ 30.392% FROM 01.07.2018

Cash paid in 01/2021

Arrears from 01.07.2018 to 31.12.2020* adjust to PF AC's in *3 instalments

Instalment (1) 01.07.2018 to 30.04.2019=10 months in Feb 2021

Instalment (2) 01.05.2019 to 29.02.2020=10 months in March 2021

Instalment (3) 01.03.2020 to 31.12.2020 =10 months in April 2021

 DA @ 33.536% FROM 01.01.2019

Cash paid in 07/2021

 Arrears from 01.01.2019 to 30.06.2021* adjust to PF AC's in *3 instalments

Instalment (1) 01.01.2019 to 31.10.2019=10 months in August 2021

Instalment (2) 01.11.2019 to 31.08.2020=10 months in Sep 2021

Instalment (3) 01.09.2020 to 30.06.2020 =10 months in Oct 2021


 DA @ 38.776% FROM 01.07.2019 

Cash paid in 01/2022

Arrears from *01.07.2019 to 31.12.2021* adjust to PF AC's in *5 instalments* 

Instalment (1) 01.07.2019 to 31.12.2019=6 months in Feb 2022

Instalment (2) 01.01.2020 to 30.06.2020=6 months in March 2022

Instalment (3) 01.07.2020 to 31.12.2020 =6 months in April 2022

Instalment (4) 01.01.2021 to 30.06.2021=6 months in May 2022

Instalment (5) 01.07.2021 to 31.12.2021=6 months in June 2022

Posted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top