బేస్లైన్ టెస్ట్ నందు మౌఖిక పరీక్ష నిర్వహణకు సూచనలు

బేస్లైన్ టెస్ట్ నందు మౌఖిక పరీక్ష నిర్వహణకు సూచనలు

తెలుగు

🌼ఒక్కొక్క విద్యార్థిని పిలిచి  మొదటగా ఇచ్చిన ప్రశ్నా పత్రం లోని రెండు పేరాలలో ఏదైనా ఒక చదవమని కోరాలి. 

🌼పేరాను మూడు కంటే తక్కువ తప్పులతో చదివితే ఆ విద్యార్థి పేరా స్థాయి ( స్థాయి - 4)  లో ఉన్నట్లుగా గుర్తించాలి. 

🌼 అప్పుడు ఆ విద్యార్థిని కథ చదవమని కోరాలి. కథను మూడు కంటే తక్కువ తప్పులతో  చదివితే ఆ విద్యార్థి *కథా స్థాయి ( స్థాయి - 5)   లో ఉన్నట్లుగా గుర్తించాలి. 

🌼పేరాను మూడు కంటే ఎక్కువ తప్పులతో చదివిన విద్యార్థులను ప్రశ్నా పత్రం లోని ఏవైనా ఐదు పదాలను చదవమని కోరాలి. 

🌼ఐదు పదాలలో కనీసం నాలుగు పదాలు స్పష్టంగా చదవగలిగిన విద్యార్థిని *పదాల స్థాయి ( స్థాయి - 3)   లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి.

🌼ఐదు పదాలలో నాలుగు పదాలు సరిగ్గా చదవక పొతే ఆ విద్యార్థిని ప్రశ్నా పత్రం నుంచి  ఏవైనా ఐదు అక్షరాలు చదవమని కోరాలి.  

🌼ఐదు అక్షరాలలో కనీసం నాలుగు అక్షరాలు సరిగ్గా గుర్తించినట్లైతే ఆ విద్యార్థి అక్షరాల స్థాయి ( స్థాయి - 2)  లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఐదు అక్షరాలలో నాలుగు అక్షరాలు గుర్తించకపోతే ఆ విద్యార్థి ప్రారంభ స్థాయి ( స్థాయి - 1 )   లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

గణితం

🌼ప్రశ్నా పత్రంలో ఇచ్చిన ఆరు అంకెలలో నాలుగు కంటే తక్కువ అంకెలను విద్యార్థి గుర్తించినట్లయితే ఆ విద్యార్థి ప్రారంభ స్థాయి ( స్థాయి - 1 ) లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఇచ్చిన  ఆరు అంకెలలో నాలుగు కంటే ఎక్కువ అంకెలను గుర్తించిన విద్యార్థిని రెండు అంకెల సంఖ్యలను గుర్తించమని అడగాలి. 

🌼ఇచ్చిన రెండు అంకెల సంఖ్యలలో నాలుగు కంటే తక్కువ సంఖ్యలను గుర్తించిన విద్యార్థి *ఒక అంకె సంఖ్యల స్థాయి( స్థాయి - 2 )  లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఇచ్చిన రెండు  అంకెల సంఖ్యలలో నాలుగు కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలను గుర్తించిన విద్యార్థిని మూడు అంకెల సంఖ్యలను గుర్తించామని అడగాలి. 

🌼ఇచ్చిన మూడు అంకెల సంఖ్యలలో నాలుగు కంటే తక్కువ సంఖ్యలను గుర్తించిన  విద్యార్థి *రెండు అంకెల స్థాయి(స్థాయి - 3) లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఇచ్చిన మూడు అంకెల సంఖ్యలలో నాలుగు కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలను గుర్తించిన  విద్యార్థిని చతుర్విధ ప్రక్రియలోని కూడిక తీసివేత గుణకారం భాగాహారంలకు సంబందించిన ప్రశ్నలు అడగాలి.  

🌼చతుర్విధ ప్రక్రియలకు సంబంధించి ప్రతి విభాగంలో మూడు ప్రశ్నలకు రెండు ప్రశ్నలను సరిగ్గా చేయని విద్యార్థులను మూడంకెల స్థాయి( స్థాయి - 4) లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼చతుర్విధ ప్రక్రియలకు సంబంధించి ప్రతి విభాగంలో మూడు ప్రశ్నలకు రెండు ప్రశ్నలను  సరిగ్గా చేసిన  విద్యార్థులను *గణిత ప్రక్రియల స్థాయి* *(స్థాయి - 5* )    లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

ఇంగ్లీష్

🌼ఇచ్చిన ప్రశ్నా పత్రంలోని ఏవైనా ఐదు కాపిటల్  లెటర్స్ ను  చదవమని విద్యార్థిని కోరాలి. 

🌼ఐదు  కాపిటల్ లెటర్స్ లో నాలుగు లెటర్స్ చదవకపోతే ఆ విద్యార్థి ప్రారంభ స్థాయి ( స్థాయి - 1) లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఐదు కాపిటల్ లెటర్స్ లో నాలుగు లెటర్స్ చదివిన విద్యార్థిని ఇచ్చిన జాబితాలోని ఐదు స్మాల్ లెటర్స్ చదవమని కోరాలి. 

🌼ఐదు స్మాల్  లెటర్స్ లో నాలుగు లెటర్స్ చదవకపోతే ఆ విద్యార్థి *కాపిటల్ లెటర్స్ స్థాయ ( స్థాయి - 2 ) లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఐదు స్మాల్ లెటర్స్ లో నాలుగు లెటర్స్ చదివిన విద్యార్థిని ఇచ్చిన జాబితాలోని ఐదు సులభ పదాలు చదవమని కోరాలి. 

🌼ఐదు  సులభ పదాలలో నాలుగు పోతే చదవకపొతే ఆ విద్యార్థి స్మాల్ లెటర్స్ స్థాయి (స్థాయి - 3) లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼ఐదు సులభ పదాలలో నాలుగు పదాలు చదివిన విద్యార్థిని ఇచ్చిన జాబితాలోని నాలుగు  సులభ వాక్యాలు చదవమని కోరాలి.  

🌼నాలుగు సులభ వాక్యాలలో రెండు వాక్యాలు అర్థవంతంగా చదవని విద్యార్థిని పదాల స్థాయి (స్థాయి - 4)  లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

🌼నాలుగు సులభ వాక్యాలలో రెండు వాక్యాలు అర్థవంతంగా చదవగలిగిన విద్యార్థి వాక్యాలు స్థాయి (స్థాయి - 5)   లో ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. 

ముఖ్య  గమనిక:

👉ఇంగ్లీష్ టూల్ రెండు విభాగాలుగా ఉంటుంది. 1. చదవడం 2. అర్థంచేసుకోవడం 

🌼కనుక ఐదు  పదాలలో నాలుగు   పదాలు చదవగలిగిన విద్యార్థిని ఆ పదాలకు అర్ధాలను వారి వాడుక భాషలో చెప్పమని కోరాలి. 

🌼అదేవిధంగా నాలుగు వాక్యాలలో రెండు వాక్యాల యొక్క అర్ధాన్ని వారు మాట్లాడే వాడుక భాషలో చెప్పమని కోరాలి. 

🏵️ రాత పరీక్ష కు సంబంధించి అతి ముఖ్య గమనిక

🌼మౌఖిక పరీక్షలలో నాలుగు, ఐదు  స్థాయిలలో ఉన్న బాలలకు మాత్రమే రాత పరీక్ష నిర్వహించాలి. 

విద్యార్థులు స్థాయి నిర్ధారణ ఎలా చేయాలి పూర్తి వివరాలు

Download CopyPosted in: ,

Related Posts

0 comments:

Post a Comment

AP Latest Information

Learn a Word September 2022 Schedule More

Sponsered Links

E-Patasala( TLM)

General Information

More

GOs

More
Top